>

Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                               Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
К О Р О Н А   В И Р У С
Председник суда
02/02/2020


Председник Суда је судија Ненад Тадић
tadic.nenad@vg.os.sud.rs

Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоца по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља Адвокатска комора, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и судским пословником.

Председник суда руководи судском управом, а поједине послове судске управе може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда и организатор послова у суду.

Председник суда надзире рад судских одељења и служби, а користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад.

Странка или други учесник у судском поступку има право притужбе на рад суда, председнику суда када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход. Председник је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавести подносиоца притужбе и председника за непосредно Виши суд у року од 15 дана од пријема притужбе.

Ако је притужба поднета преко Министарства, вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се, истовремено Министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства.Ако је предмет притужбе распоред места суђења или предузимања поједине судске радње, председник може одреити друго место суђења или предузимања судске радње, најкасније до приправног рочишта или првог рочишта за главну расправу, уколико се тиме омогућава остваривање права странке на несметан приступ суду и поштовање законом утврђене месне надлежности.

Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом.


 
 
Sudska uprava
02/02/2020


Судска управа

   Судску управу чине послови који служе вршењу судске власти, пре свега: уређивање пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за сталне вештаке и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистика и израда извештаја, извршење кривичних санкција, финансијско и материјално пословање суда, овера исправа намењених употреби у иностранству.

Пословима судске управе руководи председника суда, судија Ненад Тадић.

Заменик председника суда је судија Мирослав Лукић.

Послове судске управе, под надзором председника суда или заменика,
обавља референт Сњежана Митић.


 
 
Судије
20/03/2024Судије Основног суда у Великом Градишту


           - Ненад Тадић,            ПРЕДСЕДНИК СУДА

           - Мирослав Лукић,     заменик председника суда

           - Александар Рајевић

           - Јелена Јовановић


           - Валентина Ђаловић

           - Александар Стојадиновић

           - Ана Чукановић