>
Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                               Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
COVID19
К О Р О Н А   В И Р У С
   Основни суд у Великом Градишту надлежан је за територије општине Велико Градиште и Голубац. Основни суд у Великом Градишту у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет  година, ако за поједина од њих није надлежан други суд, и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности. Основни суд у Великом Градишту у првом степену суди у грађанскоправним споровима, ако за поједине од њих није надлежан други суд, и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у Великом Градишту у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радних односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом и споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.    Основни суд у Великом Градишту пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ и врши друге послове одређене законом.    Надлежани другостепени судови за одлучивање по жалбама на одлуке Основног суда у Великом Градишту су Виши суд у Пожаревцу и Апелациони суд у Крагујевцу. Виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у Великом Градишту о мерама за обезбеђење присуства окривљеног, за кривична дела за која је прописана новчана казна и казна затвора до 5 година, на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности и у ванпарничним поступцима.