>
Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                               Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
COVID19
К О Р О Н А   В И Р У С
Основни суд у Великом Градишту
02/02/2014


О оснивању првостепеног суда у Великом Градишту нема много података.  Познато је да је суђења у Пожаревачком магистрату било и пре писаних закона. У Пожаревцу је основан први Нахијски суд, под називом Совјет пожаревачки 1821. године, чија се надлежност простирала на територији Великог Градишта. У Крагујевцу је 1823. године основан другостепени суд за све судове под називом  ,,Опште народни суд“, а од 1825. године је променио назив у ,,Велики суд“. Кнез Милош Обреновић је био највиша врховна касацона власт у свим споровима. О судској организацији је у том времену је писао и Вук Караџић ,,Први суд је у селу ког главног кмета...од сеоскога се иде нахијском магистрату, од магистрата Великом суду, од Великог суда Милошу, а како он нађе за право, онако мора бити“.

Уставом из 1838. године (тзв. Турског устава) основан је ,,Примирителни суд“ у  Великом Градишту. Овај суд је имао председника и два члана које су бирали житељи Великог Градишта и судио је спорове вредности до 100 гроша. Суд није могао извршавати казне које су захтевале затвор од 3 дана или 10 удараца штапова (члан 31 Устава). Парнице су се судиле и пресуђивале усмено. У Пожаревачком округу је био првостепени суд ,,Окружни суд“, а у Београду ,,Апелациони суд“. Примирителни суд је био у саставу општинске власти и према Закону о општинама из 1839. године, поред вршења судске и једног дела управне власти, суд добија и полицијска овлашћења, прикупља порез и прирез. Отуда се приликом пописа 1862. године као имовина општине Велико Градиште на првом месту наводи ,,једно здање Примирителног суда“.

Законом о општинама из 1866. године суд је променио назив у ,,Општински суд“ и као општински орган, био је непосредна месна власт, чија је дужност била с једне стране да законе, прописе и наредбе у извршење спроводи, а с друге стране у договору са општинским одбором по прописима овог закона, општинске интересе потпомаже и чува. Изменама и допунама овог закона 1975. године проширена је његова надлежност. Суд је касније смештен у зграду садашње СО Велико Градиште која је подигнута 1892. године.
Судство је коначно уређено 1903. године изменама и допунама Закона о устројству судова из 1865. године и 1890. године, када су основани: општински судови (надлежни за грађанске спорове мале вредности), окружни (за сваки округ по један), Суд вароши Београд, Трговачки суд у Београду и Апелациони суд у Београду. У току рата 1915. године суд  није радио.

Законом о уређењу редовних судова из 1928. године
судску власт вршили су: срески, окружни, трговачки, апелациони и Касациони суд. Дотадашњи првостепени судови променили су назив у окружне судове, тако да је суд у Великом Градишту преименован у ,,Окружни суд“.

За време Другог светског рата суд готово да није радио. После ослобођења, Законом о уређењу судова 1945. године основани су народни судови: срески, окружни и Врховни суд, а пресуде су доношене ,,у име народа“. У Великом Градишту је тада основан ,,Срески народни суд“, као првостепени суд. Суд је задржао назив ,,Срески суд“ Законом о судовима из 1954. године, све до 1966. године.

Нова зграда у којој се и сада налази суд подигнута је 60-их година прошлог века. Законом из 1966. године суду је поново враћен назив ,,Општински суд“ и тај назив је задржан Уставом из 1974. године и Уставом из 1991. године. По жалбама на одлуке овог суда одлучивао је Окружни суд у Пожаревцу, односно Врховни суд Србије као највиша судска власт.

Општински суд у Великом Градишту је званично престао да постоји 31. децембра 2010. године као самосталан суд, односно постао је Судска јединица Основног суда у Пожаревцу. Против одлука овог суда у другом степену је одлучивао Виши суд у Пожаревцу и Апелациони суд у Београду, а у последњем степену одлучивао је Врховни касациони суд Републике Србије.

На основу члана 3 став 1 тачка 32 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва (,,Сл. гласник РС“ бр.101/2013) поново је основан првостепени суд у Великом Градишту под називом ,,Основни суд у Великом Градишту“, за територију Општине Велико Градиште и Општине Голубац, који је почео са радом 1. јануара 2014. године. По жалбама овог суда одлучује Виши суд у Пожаревцу и Апелациони суд у Крагујевцу, а у последњем степену одлучује Врховни касациони суд Републике Србије.