>

Copyright ©  2014. Osnovni sud u Velikom Gradištu.                                                                                               Webmaster Aleksandar Kosanović
Република Србија
Житни трг 3    12220 Велико Градиште      012/662-151   012 / 662-152
Основни суд у Великом Градишту
К О Р О Н А   В И Р У С
    ИНФОРМАТОР о раду Основног суда у Великом Градишту сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник PC“, бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (,,Службени гласник PC“, бр.68/10 ).

   Сврха Информатора о раду Основног суда у Великом Градишту је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, кроз упознавање са организациом структуром суда, радом, надлежношћу, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија, судијских помоћника и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби, особи задуженој за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, контакт телефонима и осталим информацијама од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Цео информатор можете преузети овде.